رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آخرین وظیفه من

دکتر کونانت می گوید: وظیفه من به عنوان یک عضو عالی رتبه، قراردادن اسناد مصوب در مورد قرارداد نیرو برای آلمان در جای امنی بود. این اسناد توسط رییس جمهور آیزنهاور طراحی شده بود.
از چپ به راست: دکتر کونانت، صدراعظم دکتر آدنائر و دکتر هانس هرگر رییس بخش قانونی وزارت خارجه.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100