رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اتاق فرمان رادیو

مدیران و خبرنگاران جراید در اتاق فرمان مرکزی استودیوهای رادیو تهران در نخستین سال های تاسیس رادیو در کشور

اشتراک گذاری

ارسال نظر