رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اثری از اللهوردی

عکس از روی نقاشی پرتره«عباس میرزا»- رقم کمترین«اللهوردی»

عکس«عباس میرزا»ی نایب السلطنه طاب ثراه که از روی پرده نقاشی برداشته شده

اشتراک گذاری

ارسال نظر