رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از فرج‌اله توپچی به مخبرالملک

از شیراز به طهران

19 رجب پیچی ئیل 1326

از فرج‌اله توپچی به مخبرالملک

موضوع: تعیین تکلیف عمل توپچی و رشته نظم آن که به کلی منهدم شده.

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100