رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلامیه سپهسالار

اعلامیه«سپهسالار اعظم» (سردار مشروطه)برای منع مردم از رساندن کمک و تسلیحات به مطالبه گرانی به نام مجاهدین مشروطه- به تاریخ آخر ماه ربیع الثانی 1327، پنج روز پس از به حکومت رسیدن«احمدشاه قاجار» 

اشتراک گذاری

ارسال نظر