رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلانی از رییس ارکان حرب قشون

اعلانی از«سرتیپ امان الله میرزا»مبنی بر عدم دریافت توصیه جهت استخدام اشخاص برای خدمت نظامی 

اشتراک گذاری

ارسال نظر