رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان بازگشایی دواخانه میرزانصیر

دایر شدن دواخانه«میرزانصیر» جهت فروش ادویه فرنگی به قیمت عادله و ضمانت خوبی دوا به مریض و مشتری و خوانش نسخه به هر زبان و خط که باشد

روزنامه«ایران»- دوشنبه 29 شهر شوال المکرم سنه 1292 

اشتراک گذاری

ارسال نظر