رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اقبال السلطنه

«آقا رضاخان اقبال السلطنه»نخستین عکاس حرفه ای در ایران و عکاسباشی«ناصرالدین شاه»

او فرزند«میرزا اسماعیل جدید الاسلام»معروف به«پیشخدمت سلام» و برادر«میرزاعلی نقی حکیم الممالک»پزشک مخصوص«ناصرالدین شاه»بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر