رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ایجاد اغتشاش در رادار آلمان

یک کارگر زن در کارخانه ای نوارهای آلومینیومی را برش می زند. این نوارها سیگنال های رادار را منعکس و تصویر روی صفحه رادار را دچار اغتشاش می کنند. در طرح فریب برای تهاجم به نورماندی با اسم رمز عملیات پر قدرت ، از این نوار استفاده شد تا در رادار آلمانی ها این تصویر نادرست نشان داده  شود که ناوگان نظامی به  سمت «پاس د کاله » در حال حرکت است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر