رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بابت مواجب دوماهه شهر ذی الحجه و محرم الحرام

بابت مواجب دو ماهه شهر ذی الحجه و محرم الحرام که حسب به حواله جناب مستطاب اجل اکرم افخم آقای معاون السلطان مدظله العالی مرحمت و عاید گردیده است

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100