رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بازار کوزه فروشان

در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش- دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش- کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش
«خیام»

اشتراک گذاری

ارسال نظر