رفتن به محتوا رفتن به فوتر

به سپهدار اعظم

 

موضوع: هشدار برای انجام کاری در مورد حرکت اردوی ماکویی‌ها و بی‌آبرویی در داخل و خارج در صورت اقدام نکردن.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100