رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عین الدوله و جمعی از رجال آن روزگار

نشسته از چپ به راست: نفر دوم دکتر اعلم الدوله ثقفی – نفر سوم امیر بهادر جنگ – نفر چهارم عین الدوله – نفر پنجم پرنس ارفع السلطنه

اشتراک گذاری

ارسال نظر