رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ایضاً به تاریخ و مکان از طهران به مشهد مقذس که سابقاً نوشته شد، انداخته شد. در گروپ زن ها، حوض اندرون

عکاس،«ناصرالدین شاه» بوده و خط نیز، دستخط اوست. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر