رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خراب کردن باغ دولتخانه

خراب کردن بخشی از باغ دولتخانه و ایوان نادری برای احداث خیابان- سال 1303 شمسی

اشتراک گذاری

ارسال نظر