رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خلوتیان در روز سان

تمثال مبارک اقدس همایون است و خلوتیان که در حضور مبارک، نرد می بازند در یاس چمن در روز سان مادیان های ایلخی*

در 27 ذیحجه سنه 1301 ئیلان ئیل در سرطان 

  • گله اسب

اشتراک گذاری

ارسال نظر