رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خواجه های دربار

از راست:«آقا بشارت»-«عزیزخان»- «آقا مجیدخان»- «آقا داوود»- سنه 1309 در شهرستانک، توشقان ییل 

اشتراک گذاری

ارسال نظر