رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خیابان سعدی

خیابان سعدی رو به مخبرالدوله- اتومبیل ها به جای پارک کردن در کنار خیابان، وسط خیابان را برای پارک کردن انتخاب کرده اند

اشتراک گذاری

ارسال نظر