رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دوستمحمدخان

«معیر دوستمحمدخان»

عکسی است از کودکی«دوستمحمدخان معیرالممالک»داماد«ناصرالدین شاه» 

اشتراک گذاری

ارسال نظر