رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دکتر آدنائر صدراعظم آلمان و وزیر اقتصادش دکتر ارهارد .

معجزه بازسازی آلمان توسط این دو تن شکل گرفت. اما دکتر آدنائر می گفت ارهارد یک اقتصاددان است و سیاستمدار نیست

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100