رفتن به محتوا رفتن به فوتر

راپرت پل خداآفرین

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

قریب یکصد نفر قزاق و شش هفت نفر سرکرده روسی وارد شده، یک نفر رییس آنها الان در تلگرافخانه روسی است که زبان فارسی را هم خوب نطق می کند. می گوید دولت، ما را احضار کرده و باز هم قزاق در عقبند و می رسند. به ما معلوم شده است که مجتهدین شما بنای اغتشاش را گذاشته اند. ما را برای کمک خواسته اند و در ضمن بعضی تحقیقات می کنند. ناظم دیوان هم اینجاست. سخت جواب دادند که در طرف ما مطلقاً همچو خبرها نیست و تازه نداریم. می گوید پس ما را که دست نینداخته اند. ما رویهم رفته ششصد نفریم. یکصد نفر اینجا و باقی در چهار فرسخی قصبه اند.«تقی»

به تاریخ 2 شهر ربیع الثانی سنه 1321

اشتراک گذاری

ارسال نظر