رفتن به محتوا رفتن به فوتر

زیرنوشت عکس به خط مظفرالدین شاه

این عکس روزی است که گولوله بازی می کنند، در شهر کسویل. یک طرف«ابوالقاسم»و یک طرف دو نفر دخترهای«کاخانفسکی»- شهر صفر 1318

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر