رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ساعت جیبی شاه

ساعت جیبی«احمدشاه قاجار» تاج قاجاری در عقربه ساعت نما مشخص است

از مجموعه شخصی«خانم فاروقی قاجار» نواده«احمدشاه»

اشتراک گذاری

ارسال نظر