رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ستارخان،سردار ملّی

بلند کننده لواء مشروطیّت، نگاهدارنده ناموس ملّت، برفرازنده برق حرّیت، مجسمه قدرت و مهابت، خراب کننده بنیان استبداد، فرزند رشید آذربایجان،«ستارخان» سردار ملّی 

اشتراک گذاری

ارسال نظر