رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی از«پرنس سردار ارفع الدوله»(میرزا رضاخان)متخلص به«دانش»که در کتابی از مجموعه اشعارش که به فرانسه سروده بود، چاپ شده است

عکس از میرغوغا

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر