رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سطرنویسی نستعلیق

اگر آیی سوی من چون جان پس از مردن به بوی تو- روان چون جان ز تن آید تن من بی کفن بیرون

سطرنویسی نستعلیق بدون رقم کاتب در هنر وری کتابت نه در کرسی متناسب و چشم نواز

اشتراک گذاری

ارسال نظر