رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سوگندنامه علیرضا قاجار

سوگندنامه«علیرضا عضدالملک»رییس ایل قاجار در هنگام عهده دار شدن نیابت سلطنت«احمدشاه» 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر