رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سپهدار اعظم و سردار اسعد

حضرات«سپهدار اعظم»سردار جنگ و«سردار اسعد»وزیر داخله در زمان فتح ملت برای اعاده مشروطیه ایران در طهران

اشتراک گذاری

ارسال نظر