رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سید عمادالدین حسنی برقعی(مبرقعی)، معروف به عماد خراسانی

شاعر و غزل سرا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100