رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاهزاده یوسف میرزا

شاهزاده«یوسف میرزا»فرزند«شاهزاده عبداله میرزا دارا» پسر یازدهم«فتحعلیشاه»

«یوسف میرزا» داییِ«آقاخان  مظفرالدوله» ،«علیقلی خان مظفرالدوله»  و سرتیپ «حسین پاشاخان مظفرالسلطنه اول» است.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر