رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شیخ بهایی و میرفندرسکی

تصویر«شیخ بهایی»و«ابوالقاسم میرفندرسکی استر آبادی»، نقش در تکیه میر تخته فولاد اصفهان

نوشته خطی بین تصویر: حسب فرموده«آقا جواهر»، خواجه حضرت«ظل السلطان»- عمل«آقا سید حسن»  

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر