رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صاحب منصبان روسی و ایرانی دیویزیون

ایستاده در وسط عکس ، زاخارچنکف فرمانده سواره نظام قزاق 

برای دولت انگلستان این مسئله که عده ای روس مسلح ضدانگلیسی در تهران حقوق بگیر انگلیس ها باشند غیر قابل تحمل بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100