رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صمصام السلطنه بختیاری

اولین مروّج مشروطیت در جنوب ایران، پاک کننده اصفهان از لوث وجود مستبدین بی ایمان،«صمصام السلطنه بختیاری»

«نجفقلی خان بختیاری»ملقب به «صمصام السلطنه» متولد سال 1267 هجری  قمری، فرزند «حسین قلی خان ایلخانی بختیاری» و رئیس ایل بختیاری بود. در نهضت مشروطیت، نقشی به عهده ایل بختیاری نبود تا اینکه «سردار اسعد» در حکومت «محمدعلی میرزا» به تشویق آزادی خواهان از اروپا به ایران آمد و برادر خود «صمصام السلطنه» و سایر سران بختیاری را به اتحاد و اتفاق دعوت نمود و آنها را برای حمله به اصفهان و تهران آماده کرد. در دوران استبداد صغیر، «صمصام السلطنه» به اتفاق هزار سوار بختیاری به اصفهان حمله کرد و به آسانی این شهر را به تصرف درآورد و پس از فتح تهران حاکم اصفهان و چهار محال و بختیاری شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر