رفتن به محتوا رفتن به فوتر

صورت مجدالدوله

مثال صورت«مجدالدوله»دایی«ناصرالدین شاه»از روزنامه«وقایع اتفاقیه»در زمان حکمرانی خمسه به سال 1267 و سجع مهرش با سوره توحید در حاشیه

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر