رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عباس آقا صراف

«عباس آقا صراف آذربایجانی» قاتل «حاجی میرزا علی اصغرخان» صدراعظم، دوشنه 21 رجب 1325

اشتراک گذاری

ارسال نظر