رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عزیزالسلطان و دیگران

از راست- ایستادگان: «پسر جبارخان»-… -«درویش کرمانی»-«سید نراقی»-«میرزا محمدرضا»-«نقیب السادات»-«محمدحسن میرزا»-«جلال الملک»-«عزیزالسلطان»-«مجدالدوله»-«نایب ناظر»-«میرزا علی اکبر»

نشسته ها: «سید قزوینی»-«سید برهانی»-«ملا مصطفی»-«حاجی میرزا لطف الله»-«صدرالذاکرین»-«سید باقر»-«سید زالو!»-… -«سید نادعلی»

خوانش: میرغوغا

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر