رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی از سفر اول اروپا

«ناصرالدین شاه»و همراهان در سفر اول اروپا

از راست:… «حکیم الممالک»-«مجدالدوله»-«عضدالملک»-«کامران میرزا»-«شاه»-«آقا رضا اقبال السلطنه»-مهماندار اتریشی-عکاس اتریشی

اشتراک گذاری

ارسال نظر