رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی در یزد

از راست: «آقای میرزا جوادخان اعتصام السلطنه»- «آقای امیرجنگ»- «آقای سیف السلطنه سردار»- «آقای سردار اسعد»- «آقای صاحب نسق»- «آقای دکتر احیاءالملک»- «آقای امیرحسین خان(بختیاری)»حکمران یزد- «آقای سردار بهادر»

این عکس در 14 شهر رجب 1338 در یزد برداشته شده است

اشتراک گذاری

ارسال نظر