رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست:«طهماسب میرزا مویدالدوله»-«امامقلی میرزا عمادالدوله»- «احمدمیرزا معین الدوله»-«ایلدریم میرزا»-«فتح الله میرزا شعاع السلطنه»

اشتراک گذاری

ارسال نظر