رفتن به محتوا رفتن به فوتر

 

نشسته عین‌الدوله صدراعظم. ایستاده معین الوزرا میرزا رضاخان‌ارفع متخلص به دانش و ملقب به ارفع‌الدوله از رجال اواخر عهد ناصری

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100