رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فیدل کاسترو در جمع هوادارانش

سیاستمدار و انقلابی کوبایی در میان جمعی از کودکان دیده می شود که همگی ریش مصنوعی گذاشته اند تا خود را به«کاسترو» شبیه سازند 

اشتراک گذاری

ارسال نظر