رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در انتظار قطار…

در فرصت گرفتن بلیت تا رسیدن ماشین دودی و باز شدن در، کسانی با قصیده خوانی و داستان سرایی های خود، مردم را سرگرم کرده، پولی جمع می کردند 

اشتراک گذاری

ارسال نظر