رفتن به محتوا رفتن به فوتر

قلیان قاجاری

از قلیان های قدیمی

قلیان در دوران قاجار بخشی از ضرورت‌های زندگی بود. اشراف و بزرگان در خانه‌های خود انواع قلیان نگه داری می‌کردند که بعضی‌ از آنها جواهرکاری شده بودند. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر