لرد کرزن باز زهر خودش را ریخت- یک گزارش مهم از سید حسن تقی زاده

 

استدراک:     ۱۶ مه،۱۹۲۴

دیروز دراتاق لردها شرح مفصلی درخصوص اوضاع ایران مذاکرات شد، ونماینده دولت شرحی از وضعیّه مالیه(حالیّه)بیان وخیلی ثنا کرد و اظهارامیدواری نمود ، لکن درباب قروض گفت:در زمان جنگ بدولت ایران ۴میلیون لیره داده ایم وحالا بایدپس بگیریم ،  درخصوص راه آهن بدحرف نزد وگفت:رئیس حکومت ایران جِدّاَ مشغول تعقیب  اینکاراست، وازآمریکانمایندگان کمپانیها وغیره راخواسته اند، — ” لارد کرزن ” باز لرد کرزن زهرخودش را ریخت وگفت باید جدّاَ در تآدیه وجوه ب ایران یادآوری شودوبدانندکه انگلستان گاوشیرده نیست؛  –شخصاَعقیده مخلص اینست باآنکه دولت علّیه درخصوص بعضی مطالباتِ ناحقِ حضرات بقدر مقدورایستادگی نماید ما نیز۳۵۰۰۰۰ تومان که بعنوان کمک و سوبسید بسپهسالار و وثوق الدوله داده اند، وازقراریکه وثوق الدوله میگفت :هیچ سندی دریافت نکرده اند،بدانیدکه این بعنوان قرض است،وهمچنین درباب چهارصدهزارتومان که سه نفرازآقایان؟گرفته ودرمیان خودتقسیم کرده اند[چنانکه “سیر پرسی لوری’ میگفت ،ممکن است دولت انگلیس اصراری دراین باب(بازپس گرفتن)نکند که ازخزانه (دولتی)پرداخت شودو راضی شود دولت علیّه  ازسه نفرمعهود، پس گرفته و بدهد] ، باوجوداین بنظراینجانب مسئله پول وقروض حق یا ناحق اساساَ اهمیت بزرگی نسبت به مطالب اساسی دیگر(مانند)راجع به آزادی اقتصادی ایران و حق کاپیتولاسیون، وغیره ندارد، واگرایران آزادی اقتصادی داشته باشد،میتواندامتیازات به آمریکائیهاوغیرهُم بدهد(تابتواند)قرضهای هنگفت که کرده،تاپول حق وناحق انگلیس ها راپس بدهد،وخود راخلاص کند وآزادی خود را(ازچنگال انگلیس)پس بخرد . مثلا مسئله راه آهن است که ایران باید خود را درآن باب ازچنگ حضرات آزادکند ؛و “امپسیونها”(اپسیون) را باطل کند، ولواینکه پول ومخارج خط کشی وتفتیش راکه حضرات کرده اند وگویا ادعای ۱۵۰۰۰۰(صدوپنجاه)هزارلیره( را که انگلیسها)ازآن بابت دارند،بپردازد . بایدصریحاَ بحضرات گفت که راه آهن باقراردادخودشما دریادداشت خودتان درمورخه ۲۰ مه ۱۹۱۰ امتیازی پُلتیکی و استراتژیک است ،وخودشماهم صریحانوشتید که راه آهن وتلگراف وبندر،امتیازیست که بمنافع سیاسی ونظامی ما(انگلیسی ها)تعلق دارد . پس ایران نمیتواند دراین باب به همسایه های خود امتیاز بدهد، زیاده عرضی ندارد ؛. — حسن تقی زاده

سید حسن تقی زاده

 

لرد کرزن

احتمالا خط خودتقی زاده باشد وجالب است نمای کلی خط برسم الخط  سریانی شباهت دارد

برگرفته از آرشیو محسن میرزایی

بازخوانی از میرغوغا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *