رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مادروس خان ارمنی رئیس ستاد قزاقخانه

مادروس خان از هموطنان ارمنی ایرانی بود که در زمان ناصرالدین شاه سمت مترجمی قزاقخانه را بر عهده داشت و در سال های بعد رئیس ستاد قزاقخانه شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100