رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مجلس شاهزاده قاجاری

مجلس شاهزاده قاجاری- اثر«استاد صنیع الملک»

حسب الامر سرکار اعلیحضرت اقدس همایون شهریاری روحنا فداه در چمن سلطانیه انجام پذیرفت

رقم«ابوالحسن نقاشباشی غفاری کاشانی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر