رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدطاهر منشی

«محمدطاهر منشی»با قطعه خطی که خود نوشته- عکس از«علیخان والی»- دوره قاجار، سنه1307

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر