رفتن به محتوا رفتن به فوتر

محمدحسن میرزا

از چپ به راست: «محمد حسن میرزا» ولیعهد – نفر چهارم« امیر حسین خان دریابیگی» – نفر پنجم «یاور احمدخان» – نفر ششم« اسدالله خان»

اشتراک گذاری

ارسال نظر