رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مردم در ایستگاه ماشین دودی

همان افرادی که در ابتدا از ماشین دودی، وحشت داشتند، کم کم برای جابجایی در شهر به استفاده از آن روی آوردند

اشتراک گذاری

ارسال نظر