رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکس ایوان قبلی مسجد زنجان در ابنیه خاقان مغفور  طاب ثراه … مرحوم«عبدالله میرزای دارا»ساخته شده است

اشتراک گذاری

ارسال نظر